Brannsikkerhet på skolen

Brannsikkerhet på skolen

Alle elever, lærere og andre ansatte skal kunne føle seg trygge på skolen. Derfor har myndighetene laget et eget regelverk for brannsikkerhet som gjelder bygninger hvor det oppholder seg mange mennesker samtidig. Dette regelverket gjelder blant annet for skoler, sykehus, aldershjem, kjøpesentre og hoteller.

Brannvesenet skal ha jevnlige kontroller på skolen for å passe på at regelverket følges. Brannsjefen kan gi mulkt eller stenge skolen dersom han/hun mener at brannsikkerheten er for dårlig. Her er noen av de viktigste kravene:

» Skolen skal gjennomføre brannøvelser hvert år
» Skolen skal ha en egen brannvernleder
» Skolen skal ha godkjent slokkeutstyr
» Skolen skal ha gode rømningsveier
» Skolen skal ha brannteknisk dokumentasjon (en egen brannvernperm med bygningstegninger, branninstrukser og lignende)